Geruchtendag 19 juni gaat niet door

Op 19 juni zou er een Geruchtendag zijn over 'Zin'. Dit naar aanleiding van het recente boek van Fokke Obbema 'De zin van het leven'. Helaas gaat deze studiedag niet door. 

  

 

 

 

 

 

Bericht van de stuurgroep

Wij, de stuurgroep van Op Goed Gerucht, hopen dat je in een voor jou gebruikelijke toestand van gezondheid verkeert! Want: in deze periode is niets vanzelfsprekend. Daarom ook: én we hopen dat je - ondanks alles - nog altijd geïnspireerd en gemotiveerd bent in wat je doet.
De omstandigheden maken het ook ons als stuurgroep niet makkelijk. We zouden zo rond deze tijd graag een spetterende studiedag hebben willen organiseren. Helaas maakt het rondwarende virus, zoals je begrijpt, dat onmogelijk. Achter de coulissen wordt wel weer druk nagedacht over een volgende studiedag: thema, programma, plaats van handeling, et cetera.
Ook komt er zeer binnenkort weer een editie van ons bulletin “Geruchten” uit. Daarin meer over de studiedag, die natuurlijk niet komt te vervallen maar “slechts” wordt uitgesteld! En ook lees je in die editie van “Geruchten” meer over publicaties van de hand van geruchtmakende medeleden van OGG.

 

Liberaalchristendom.nl gaat op zoek naar de tien Must Reads voor theologen

In het kader van publicaties ontvingen wij het verzoek van “Liberaalchristendom.nl”, een aan OGG verwante groep publicisten, onderstaande oproep. Met het verzoek deze aan jullie te doen toekomen en waarover ook meer in de aanstaande editie van”Geruchten”.


Project
Wat moet een theoloog echt gelezen hebben? Dat gaat www.liberaalchristendom.nl deze zomer verkennen. De website vraagt aan theologen om hun persoonlijke top 5 met beste boeken uit de theologie, filosofie en spiritualiteit in te sturen. Wat zijn voor hen de klassiekers die iemand gewoon moet kennen, waar hij of zij ook werkzaam is in de kerk of samenleving? Door de resultaten bij elkaar op te tellen, loopt het project uit op een Top 10 Must Reads.
 
Motivatie
Als liberale theologen beseffen we dat er in de theologie een grote diversiteit aan uitgangspunten en opvattingen bestaat op allerlei gebied, over schriftopvatting, godsbeelden, de verhouding tot de eigen en andere tradities, de plaats van de kerk in de samenleving etc. Tegelijk is de theologie voor ons een discipline waarin je redeneert volgens de regels en inzichten van het vakgebied. Een top 10 van theologische klassiekers kan helpen te omlijnen welke inzichten daarin zo belangrijk en richtinggevend zijn dat elke theoloog daar tenminste inhoudelijk kennis van moet hebben. Deze enquête wil vanuit het professionele veld zelf boven tafel te krijgen welke boeken het elementair gereedschap van een theoloog vormen.
 
Opdracht aan de deelnemers
Deelnemers zijn mensen met een afgeronde studie theologie (academisch/hbo). Zij stellen in alfabetische volgorde een top 5 samen van klassiekers waarvoor geldt dat theologen deze boeken in of na hun opleiding gelezen dienen te hebben om toegerust te zijn voor hun werk binnen of buiten de kerk. Zowel deelnemers als hun lijstjes worden niet openbaar gemaakt.
 
Praktische gang van zaken
Deelnemers sturen voor maandag 1 september een persoonlijke lijst met 5 boeken per mail naar j.offringa(at)planet.nl. Als hulpmiddel is op www.liberaalchristendom.nl een lijst met boeken gepubliceerd. Daarvan kan gebruik worden gemaakt maar dat hoeft dus niet!
De inzending met 5 boeken in alfabetische volgorde moet voldoen aan de volgende criteria:
- noem eerst de boektitel en daarna de auteur(s), of bij 4 of meer auteurs alleen de eerste;
- vermeld de voornamen of de initialen van de auteur(s) conform de omslag van het boek;
- noem alleen een eventuele ondertitel als dit nodig is om misverstanden te voorkomen;
- noem bij in het Nederlands vertaalde boeken die oorspronkelijk in het Engels of Duits verschenen, eerst deze Engelse of Duitse titel en daarna tussen haakjes de Nederlandse;
- vermeld bij het insturen van de lijst je naam en jaar van afstuderen, inclusief de instelling.
De Bijbel (inclusief vertalingen) valt buiten mededinging. De organisatie kan inzendingen die onjuist of onvolledig zijn, terugsturen naar de deelnemer. Inzendingen die niet serieus te nemen zijn of vooraf georkestreerd blijken, kunnen door de organisatie worden afgewezen.
Te zijner tijd wordt via de nieuwsbrief van liberaalchristendom.nl de uitslag van deze enquête rondgestuurd. Zonder tegenbericht mag de organisatie het mailadres van een deelnemer (indien nog niet voorhanden) toevoegen aan de maillijst van deze nieuwsbrief.


Amersfoort, 2 juni 2020
Jan Offringa, Erik Jan Tillema en Sytze Ypma

 

Draag bij aan de nieuwe website

Tot besluit: de stuurgroep is bezig een nieuwe website in de lucht te krijgen. Hiervoor zoeken wij fotomateriaal van studiedagen en andere activiteiten van Op Goed Gerucht. Heb je wat gekiekt en opgeslagen? Stuur het naar opgoedgerucht@gmail.com. Liefst in zo groot mogelijk formaat (hoe meer MB's, hoe beter). Om OGG een gezicht te geven lijkt het ons ook mooi om voor de website een collage van OGG dominees/kerkelijk werkers te maken. Mogelijk in vol ornaat (d.w.z. in toga o.i.d). Dus: een foto van jezelf in je "zondagse pak"  of incognito, op je wekelijkse werkplek ("in actie") of "onder de mensen", is ook hartelijk welkom.

 

 

Website 'Liberaal christendom'

Sinds kort kunt u de website liberaalchristendom.nl bezoeken. Deze als vervolg op de succesvolle publicatie die begin 2016 verscheen. Het is de bedoeling de in dit boek gepresenteerde theologie bij een groot publiek onder de aandacht te houden of te brengen, en het verwoordde gedachtegoed anderszins uit te werken. We proberen driemaal per jaar met een nieuw hoofdartikel te komen, aangevuld met reacties van een of twee anderen.

Het boek ’Liberaal christendom’ is geschreven door theologen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht. Deze theologen vormen de studiegroep Relivant.

Klik hier voor gespreksmateriaal over het boek, te gebruiken voor gemeente-avonden.

 

OGG?

Creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Daarnaar is Op Goed Gerucht op zoek. Vernieuwende theologie midden in de samenleving. OGG staat voor vrijheid en ruimte in theologie en geloof. En dat gevoed door zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie.