De kerk moet loskomen uit haar verstarring.
We moeten weer buitenlucht ademen, dialogiseren met de wereld.
We moeten het riskeren aanvechtbare dingen te zeggen,
als daardoor de vitale vragen maar weer aan de orde komen.

(Dietrich Bonhoeffer, 3 augustus 1944)

 

Wie zijn wij?

Profiel
Theologen op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Zo treedt begin 2000 Op Goed Gerucht naar voren, als een initiatief van overwegend jonge predikanten. Maar leeftijd zegt weinig, en OGG ontwikkelt zich in de jaren daarop tot een brede beweging van theologen (gemeentepredikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en andere) die zich betrokken weten bij de Protestantse Kerk. Zij ontmoeten elkaar als mensen met een ruime theologische, wetenschappelijke en culturele interesse. In het besef te leven in een geseculariseerde samenleving die tegelijk vol zit met religiositeit. Bij elkaar herkennen ze de behoefte om de vaak zorgelijke sfeer rond een kleiner wordende kerk te overstijgen. Voor hen is het evangelie een ‘goed gerucht’ dat ook in deze tijd te denken geeft en mensen raakt.

Theologie
Op Goed Gerucht kan getypeerd worden als een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen die midden in de samenleving staan. Ze kent geen eenduidig en welomschreven gedachtegoed. OGG staat juist voor vrijheid en ruimte in theologie en verkondiging. Deze ruimte van het Woord verdraagt zich niet met dichtgetimmerde dogmatische concepten. En als er gesproken moet worden, dan in alle voorlopigheid, het liefst in de vorm van een pamflet of vlugschrift. Met woorden die willen inspireren of ontregelen. Want zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie gaat hand in hand met een kritische blik op kerk en maatschappij.

Aandachtsvelden
De aandacht van OGG richt zich met name op de volgende terreinen:

  • theologie en kerk: uitdiepen van belangwekkende ontwikkelingen op het gebied van godsdienst en samenleving, aanzetten tot een creatief antwoord op de secularisatie en tot nieuwe bezieling van de kerk
  • cultuur en maatschappij: in gesprek gaan met onze (post)moderne tijd, met bijzondere aandacht voor literatuur, muziek en beeldende kunst
  • predikant en ambt: stimuleren van een eigentijds predikantschap

Positionering
Als beweging wil OGG geen nieuwe vereniging in de kerk vormen. Wie toch behoefte heeft OGG een positie toe te kennen binnen de protestantse wereld, kan denken aan het ‘moderne midden’ van de kerk. Waar strakke binding aan de traditie een levendige omgang met de Schrift in de weg staat, tekent OGG verzet aan. Anderzijds worden kritische kanttekeningen geplaatst bij een vergaande relativering van Schrift en traditie, en bij een voortgaande privatisering van het geloof.

Activiteiten
OGG wil functioneren als een platform voor en netwerk van predikanten. Belangrijk middel daartoe zijn de studiedagen. Deze staan zowel in het teken van collegiale ontmoeting als van inhoudelijke verdieping. Actuele theologische zaken komen aan de orde in het blad 'Geruchten', dat driemaal per jaar verschijnt. Actueel nieuws wordt verspreid via de 'Nieuwsflits', die per e-mail wordt verzonden. Ook door middel van publicaties treedt OGG naar buiten. In 2004 verscheen vanuit de Stuurgroep de bundel Pamflettheologie. In 2005 een bundel meditaties van bij OGG betrokken predikanten onder de titel Goede Geruchten. In 2010 kwam de Doornse Catechismus uit, met vragen en antwoorden rond geloven nu. In 2012 verscheen de Doornse Levenskunst, waarin het leven met God, met onszelf en anderen wordt belicht.

Studiedagen
Vanuit de Stuurgroep verzorgen twee commissies elk een halfjaarlijkse Geruchtdag. Gestreefd wordt naar een thematische verdeling over de drie eerder genoemde aandachtsvelden. Zie voor de studiedagen die werden gehouden onder 'Geruchtdagen'

Stuurgroep
De Stuurgroep van Op Goed Gerucht bestaat uit Mario Boelen, Jeannet van Doorn, Rolinka Klein Kranenburg, René van der Rijst, Berthe van Soest, Erik Jan Tillema en Juup van Werkhoven.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling met het oog op sekse, leeftijd en theologische achtergrond.

Geruchten!
De OGG-periodiek Geruchten! is bestemd voor abonnees en verschijnt driemaal per jaar. De redactie bestaat uit Barbara de Groot, Jilles de Klerk, Rienk Lanooy, Marloes Meijer, Rebecca Onderstal en Rian Veldman. 

Lid worden
Gemeentepredikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers, studenten en andere theologen kunnen zich aansluiten bij OGG door een e-mail te sturen naar opgoedgerucht(at)gmail.com. De kosten per kalenderjaar  zijn € 25 bij machtiging, € 27 bij betaling per factuur. Opzeggingen kunnen via het zojuist genoemde adres. De opzegtermijn na het eerste jaar is drie maanden.

Giften
Individuen, groepen en kerken kunnen OGG financieel steunen door een gift over te maken op gironummer 8377531 t.n.v. Op Goed Gerucht, Aambeeld 5, Nieuwkoop.

Naast bijdragen en donaties van leden ontvangt OGG financiële ondersteuning van
Dominass Asurantiën bv te Ochten
de predikantenverzekeraar.

Deze informatie wordt aangeboden door de Stuurgroep van Op Goed Gerucht.
Reacties hierop of vragen kunt u richten tot de voorzitter: René van der Rijst (renevanderrijst(at)kpnplanet.nl).