39ste Geruchtdag: Waarom vieren? Vormen van protestants christendom

Op 18 januari 2019 organiseert OGG een studiedag over de eredienst. De eredienst als focus van het geloofsleven is niet langer vanzelfsprekend. Niet alleen neemt het aantal mensen dat wekelijks de diensten bezoekt in rap tempo af, ook kun je je afvragen of een gestileerde liturgie wel het centrum van het gemeenteleven zou moeten zijn; waarom niet liever iets anders zoals ontmoeting en gesprek?

Op de komende studiedag wil de studiegroep Relivant (onder andere van het boek Liberaal christendom) zich buigen over deze vraag. In plaats van allerlei goedbedoelde snelle oplossingen aan te dragen ('graag goede preken en mooie liederen') stellen we de vraag 'Waarom doe je wat je doet?' Een aantal collega's, uit de breedte van de liturgische tradities, zal in enkele vlotte lijnen eigen ervaringen met ons delen; van traditionele predikers tot creatieve pioniers.

Hierbij staan drie vragen centraal: wat doe je? Waarom doe je dat? En waarom doe je het zo? In de ochtend worden verschillende vormen van liturgie gepresenteerd, gevolgd door een inhoudelijke lezing over de huidige stand van de liturgie. 's Middags is er verdere verdieping op oude en nieuwe vormen.

De studiedag vindt plaats in de Bergkerk te Amersfoort.

Opgave via Henri Frölich: opgoedgerucht(at)gmail.com

 

 

Open brief n.a.v. het synodebesluit over het homohuwelijk

Naar aanleiding van het recente synodebesluit over het ‘homohuwelijk’, heeft Op Goed Gerucht het initiatief genomen tot een ‘Open Brief aan de Nederlandse samenleving’ waarin wij een ander, positief geluid willen laten horen. Op 28 november 2018 hadden meer dan 400 predikanten en kerkelijk werkers de brief ondertekend. Bedankt! Vrijdag 30 november kwam de Open Brief in Trouw te staan.

Binnenkort hebben we ook een gesprek met het moderamen van de synode.

Namens de Stuurgroep van Op Goed Gerucht,

René van der Rijst (voorzitter)

(Klik hier om de lijst van ondertekenaars per 29 november te zien.) 

 

Open brief aan de Nederlandse samenleving

Wij, predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk Nederland (PKN), willen met deze open brief een krachtig, positief signaal geven. Wij willen uitspreken dat wij staan voor een inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen.

De aanleiding voor deze open brief is het besluit, dat de synode van de PKN op 15 november 2018 nam, om het onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en andere levensverbintenissen te handhaven.

Wij betreuren het, dat voorstellen om de kerkorde op dit punt te wijzigen zijn weggestemd, uit angst voor onrust en verdeeldheid binnen de kerk. Wel is er in een toegevoegde tekst uitgesproken, ‘dat de kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere levensverbintenissen.’

Echter, door het besluit zoals dit nu is genomen, zou de indruk kunnen ontstaan, dat de PKN als geheel onderscheid blijft maken tussen homo’s en hetero’s, tussen het huwelijk tussen man en vrouw en dat tussen twee mannen of twee vrouwen.

Die indruk is onjuist. Velen binnen de PKN betreuren dit besluit, omdat wij staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is, waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende relatievormen. Een kerk waarin de liefde voluit, veelkleurig gevierd mag worden, waarin mensen zich uitgesproken gezegend mogen weten met elkaar. Waarin Doop, Avondmaal en kerkelijke ambten open staan voor iedereen.

Wij vinden het belangrijk dat dit geluid ook gehoord wordt. Daarom deze open brief, waarin wij een positief geluid willen laten horen: welkom in onze kerk!

 

Lezing Mechteld Jansen

Op vrijdag 26 januari 2018 hield Op Goed Gerucht de studiedag 'Hartsverlangen' over pionieren. Lees hier de op die dag gehouden lezing door Mechteld Jansen.

 

Website 'Liberaal christendom'

Sinds kort kunt u de website liberaalchristendom.nl bezoeken. Deze als vervolg op de succesvolle publicatie die begin 2016 verscheen. Het is de bedoeling de in dit boek gepresenteerde theologie bij een groot publiek onder de aandacht te houden of te brengen, en het verwoordde gedachtegoed anderszins uit te werken. We proberen driemaal per jaar met een nieuw hoofdartikel te komen, aangevuld met reacties van een of twee anderen.

Het boek ’Liberaal christendom’ is geschreven door theologen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht. Deze theologen vormen de studiegroep Relivant.

Klik hier voor gespreksmateriaal over het boek, te gebruiken voor gemeente-avonden.

 

OGG?

Creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Daarnaar is Op Goed Gerucht op zoek. Vernieuwende theologie midden in de samenleving. OGG staat voor vrijheid en ruimte in theologie en geloof. En dat gevoed door zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie.